RODO

Klauzula RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  firma Bogdan Sapor Ubezpieczenia  z siedzibą w Katowicach. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.ubezpieczenia-plus.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę  Bogdan Sapor Ubezpieczenia  w celach:

– rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub reklamacji i raportowania do Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia , przez 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia, przez 3 lata. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia tych postępowań.

– rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z likwidowaną szkodą zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków firmy Bogdan Sapor Ubezpieczenia wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia , w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.ubezpieczenia-plus.com.pl w zakładce Kontakt).

Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od  potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz do uzyskania informacji m.in.o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od firmy Bogdan Sapor Ubezpieczenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a  firmie Bogdan Sapor Ubezpieczenia. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby firma Bogdan Sapor Ubezpieczenia przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które firma Bogdan Sapor Ubezpieczenia przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.

Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od firmy Bogdan Sapor Ubezpieczenia sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od firmy Bogdan Sapor Ubezpieczenia usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od firmy Bogdan Sapor Ubezpieczenia ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający firmie Bogdan Sapor Ubezpieczenia zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu, firma Bogdan Sapor Ubezpieczenia jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez firmę Bogdan Sapor Ubezpieczenia

Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: bsapor@agentpzu.pl lub drogą pisemną pod adresem adres siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.ubezpieczenia-plus.com.pl w zakładce Kontakt.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Rzecznik Finansowy. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG lub kancelariom prawnym świadczącym usługi pomocy prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podanie danych osobowych w polach oznaczonych w formularzu jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji.